Polityka prywatności

Użytkownicy niniejszych stron internetowych (dalej nazywanych „Stronami”) wyrażają zgodę na korzystanie z tych stron i ich treści na własne ryzyko. Spółka PRO.MED.CS Praha a.s., nr ident. podmiotu (IČ): 00147893, z siedzibą Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Czechy (dalej nazywana „Spółką”) może na bieżąco zmieniać lub usuwać Strony w całości lub części.

Rady i sugestie zamieszczone na Stronach nie są w żadnym wypadku wiążące. Chociaż informacje opracowano zgodnie z danymi zatwierdzonymi przez czeski Państwowy Instytut Kontroli Leków, Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu poniesiony wskutek niekompetentnego lub niewłaściwego korzystania z tych informacji.

Strony zawierają linki do stron internetowych osób trzecich, co nie oznacza automatycznie, że treść tych stron internetowych została zaaprobowana przez Spółkę. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostępność ani za treść takich stron internetowych, ani za szkody lub uszczerbek na zdrowiu wskutek skorzystania z ich treści w dowolnej postaci. Linki do innych stron internetowych są udostępniane wyłącznie w celu szybkiej i wygodnej orientacji. Użytkownicy odwiedzają je wyłącznie na własne ryzyko.

Ochrona danych osobowych i korzystanie z cookies

Ze Stron można korzystać bez udostępnienia danych osobowych, które mogłyby prowadzić bezpośrednio do określenia tożsamości użytkownika. Chociaż na stronach mogą znajdować się linki do innych stron internetowych, na stronach tych nie muszą obowiązywać zasady ochrony danych osobowych opisane w niniejszym dokumencie. Osoby zainteresowane informacjami na temat gromadzenia danych osobowych i ich przekazywania prosimy o kontakt bezpośrednio z administratorem konkretnych stron internetowych.

W celu monitorowania i prowadzenia statystyk ruchu na Stronach stosuje się usługę Google Analytics firmy Google. Informacje na temat gromadzenia danych w ramach tej usługi można znaleźć na http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

W celu dostosowania Stron do potrzeb użytkowników i zwiększenia ich efektywności stosuje się pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które Strony mogą zapisać na urządzeniu użytkownika w celu identyfikacji tego konkretnego urządzenia, wykorzystywanego do wejścia na strony, lub w celu zapisania informacji potrzebnych do działania Stron. Oznacza to, że dzięki zastosowaniu cookies jako tzw. identyfikatorów sieciowych, w sposób pośredni może zostać określona tożsamość użytkownika. Stosując cookies przestrzegamy odnośnych przepisów prawa, regulujących zasady przetwarzania danych osobowych.

Po wejściu na Strony użytkownik zostaje poproszony o wyrażenie zgody na wykorzystanie cookies potrzebnych do właściwego i bezpiecznego wyświetlania Stron, służących przede wszystkim do celów marketingowych Spółki. Użytkownik może w dowolnym momencie w analogiczny sposób wycofać udzieloną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie uchybia legalności przetwarzania cookies na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem ani możliwości korzystania z cookies niezbędnych do właściwego i bezpiecznego wyświetlania Stron. Zarządzanie cookies umożliwiają również standardowe przeglądarki internetowe. W ustawieniach przeglądarek użytkownik może usuwać, blokować lub całkowicie zabronić używania poszczególnych cookies. Można również zablokować lub zezwolić na korzystanie z cookies dla poszczególnych stron internetowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy dla przeglądarki.

Nasza Spółka jako administrator danych osobowych użytkownika, może udostępnić te dane na podstawie umowy podmiotom przetwarzającym, odpowiedzialnym za administrację i prawidłowe działanie Stron. W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi przysługują prawa na mocy odrębnych przepisów prawa regulującego przetwarzanie danych osobowych, konkretnie zaś prawo dostępu do danych osobowych, ich zmiany, sprostowania lub uzupełnienia. Ponadto użytkownik ma prawo do usunięcia danych osobowych w razie wycofania zgody na przetwarzanie lub jeżeli przestanie istnieć inny powód prawny ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych osobowych przetwarzanych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Z prawa można skorzystać w prosty sposób za pomocą formularza kontaktowego na stronach Spółki. W ten sam sposób można zwrócić się do Spółki w razie wszelkich dalszych pytań lub uwag odnośnie warunków przetwarzania danych osobowych użytkowników. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do właściwego urzędu nadzorczego: w Czechach – do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (cz. Úřad pro ochranu osobních údajů).